Bluetooth Headset BH 607 - Nokia Bluetooth-headset BH-607

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-607

2.0 udgave

10

11

1

3

2

8

7

6

9

4

5

background image

12

14

13

background image

DANSK

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
NOKIA CORPORATION erklærer herved,
at udstyret BH-607 overholder de
væsentligste krav og øvrige relevante
bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi
af overensstemmelseserklæringen findes
på adressen http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009-2010 Nokia. Alle rettigheder
forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet
for Nokia Original Accessories er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende
Nokia Corporation. Nokia tune er et
lydmærke tilhørende Nokia Corporation.
Andre produkt- og firmanavne, som er
nævnt heri, kan være varemærker eller
forretningskendetegn tilhørende deres
respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering,
overførsel, distribution eller lagring af
indholdet af dette dokument eller nogen del
af det uden forudgående skriftlig tilladelse
fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine

produkter. Nokia forbeholder sig ret til
at ændre og forbedre de produkter, der
er beskrevet i dette dokument, uden
forudgående varsel.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
I videst muligt omfang tilladt efter gældende
lovgivning er hverken Nokia eller nogen af
Nokias licensgivere under ingen
omstændigheder ansvarlige for tab af data
eller omsætning eller nogen form for
særlige, hændelige, adækvate eller indirekte
skader, uanset hvordan de er forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres
”som de er og forefindes”. Medmindre det
er krævet af gældende lovgivning, stilles der
ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige
eller stiltiende, herunder, men ikke
begrænset til, stiltiende garantier for
salgbarhed og egnethed til et bestemt
formål, i forbindelse med nøjagtigheden,
pålideligheden eller indholdet af dette
dokument. Nokia forbeholder sig ret til at
revidere dette dokument eller trække det
tilbage på et hvilket som helst tidspunkt
uden forudgående varsel.

background image

DANSK

Tilgængeligheden af enkelte produkter kan
variere i forskellige regioner. Forhør dig hos
din Nokia-forhandler for at få yderligere
oplysninger. Denne enhed kan indeholde

produkter, teknologi eller software, som er
underlagt eksportlove og -regler fra USA og
andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.