עזרה Bluetooth Headset BH 607

background image

Nokia לש Bluetooth BH-607 תירוביד

10

11

1

3

2

8

7

6

9

4

5

2.0 הרודהמ

background image

12

14

13

background image

תירבע

תומיאת תרהצה

תאזב הריהצמ NOKIA CORPORATION

תובייחמה תושירדל םאות BH-607 רצומה יכ

היחנהב םירחא םייטנוולר םיאנתלו

תרהצה לש קתוע אוצמל ןתינ .1999/5/EC

http://www.nokia.com/ תבותכב תומיאתה

phones/declaration_of_conformity/

.תורומש תויוכזה לכ .

©

2009-2010 Nokia

למסו Nokia Connecting People ,Nokia

םינמיס םה Nokia Original Accessories

לש םימושר םיירחסמ םינמיס וא םיירחסמ

ןמיס אוה Nokia tune .Nokia Corporation

םירחא תומש .Nokia Corporation לש ילוק

,ןלהל םירכזומה תורבח לשו םירצומ לש

תומש וא םיירחסמ םינמיס תויהל םייושע

.םהל םיסחוימה םילעבה לש םיירחסמ

קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

הרוצ לכב ולוכ לש וא הז ךמסממ והשלכ

שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ ,איהש

תוינידמ יפל תלעופ Nokia .םירוסא ,Nokia-מ

תוכזה תא תרמוש Nokia .דימתמ חותיפ לש

ךמסמב םירצומה לכב םירופישו םייוניש עצבל

.תמדקומ העדוה אלל הז

Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.

קוחה יפל תרתומה תיברמה הדימל םאתהב

תונוישירה יקינעממ דחא לכ וא Nokia ,לחה

תוירחאב הרקמ םושב ואשי אל המעטמ

םיקזנלו ,הסנכה וא םינותנ לש והשלכ ןדבואל

םיפיקע וא םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ

.יהשלכ הביסמ ומרגייש

.)as is( "אוהש יפכ" ןתינ הז ךמסמ ןכות

,לחה קוחה יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ

תשרופמ ,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל

תעמתשמ תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא

,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו תוריחסל

.הז ךמסמ לש ןכותל וא תונימאל

ןקתל תוכזה תא המצעל תרמוש Nokia

אלל תע לכב ונממ תגסל וא הז ךמסמ

.שארמ העדוה

היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

הנפ ,םיטרפל .רוזאל רוזאמ תונתשהל

ליכהל יושע הז ןקתה .Nokia קוושמל

יקוחל םיפופכה הנכות וא תויגולונכט ,םירמוח

.תורחא תונידמו ב"הרא לש תונקתלו אוציי

.טלחהב הרוסא קוחה תא תדגונה הלועפ

background image

תירבע