Bluetooth Headset BH 607 - הקדמה

background image

המדקה

Bluetooth BH-607 תירוביד םע

תוחיש עצבל ךתורשפאב ,Nokia לש

תרזעב ,תוישפוח םיידיב ןהל תונעלו

תירובידה .ךלש םאותה דיינה ןקתהה

םישער תתחפה םע תקפוסמ תישיאה

לפטל ךל םיעייסמ רשא םישער לוטיבו

.תושעור תוביבסב תוחישב

םרט הדיפקב שמתשמל הז ךירדמ ארק

תא ארק ,ןכ ומכ .תירובידב שומישה

התאש ןקתהה רובע שמתשמל ךירדמה

.תירובידל רבחמ

.םינטק םיקלח ליכהל יושע הז רצומ

םידלי לש די גשיהמ הלא םיקלח קחרה

.םינטק

הז ןקתה לש חטשה ינפ

:הרעה

ינפ .יופיצב לקינ םיליכמ םניא

םיליכמ הז ןקתה לש חטשה

.דלח-לא תדלפ