Bluetooth Headset BH 607 - מקש אישי

background image

ישיא שקמ

רשא רוציק שקמ שי תישיאה תירובידל

תונוש תויצקנופ עצבל ידכ רידגהל ןתינ

םושייה תועצמאב םאות Nokia ןקתהב

.'Nokia רזיבא תרדגה'

גיצהל םג ךתורשפאב ,םושייה תרזעב

תורדגה רידגהלו תישיא תירוביד עדימ

תרבוחמ איה רשאכ תישיא תירוביד

תא ארק ,םיטרפ תלבקל .ןקתהל

.םושייה לש תינבומה הרזעה

ןקתהב רבכ ןקתומ וניא םושייה םא

תונימז תא קודב ,ךתושרבש דיינה

הכימתה יפדב ןקתהה רובע םושייה

תבותכב וז תישיא תירוביד לש

רתאב וא www.nokia.com/support

.Nokia לש ימוקמה טנרטניאה

Nokia ןקתה רובע ןימז וניא םושייה םא

שמתשהל ךתורשפאב ,ךתושרבש

background image

תירבע

תא קיתשהל ידכ רוציקה שקמב

.החיש ךלהמב ןופורקימה

Bluetooth לש טוחלאה תייגולונכט

Bluetooth לש טוחלאה תייגולונכט

םימאות םינקתה רבחל ךל תרשפאמ

ינשה ןקתההו תירובידה .םילבכ אלל

ךא ,הייאר וקב תויהל םיכירצ םניא

רטמ 10 לש חווטב תויהל םהילע

םילוכי םירוביחה .הזמ הז )לגר 33(

,םילושכמ דצמ תוערפהל םיפופכ תויהל

םיינורטקלא םינקתה וא תוריק ןוגכ

.םירחא

Bluetooth טרפמל תמאות תירובידה

ךמותה Specification 2.1 + EDR

Headset Profile 1.1 םיליפורפב

ץעוויה .Hands-Free Profile 1.5-ו

עובקל ידכ םירחא םינקתה לש םינרציב