Bluetooth Headset BH 607 - החלפת הרפידה

background image

הדיפרה תפלחה

תודיפר םע הקפוס תירובידהש ןכתיי

הדיפרה תא רחב .םינוש םילדגב

רובע רתויב החונהו רתויב המיאתמה

.ךנזוא

הדיפרה תא אצוה ,הדיפרה תפלחהל

תא ףוחדו תסכרפאהמ תיחכונה

.)13( המוקמל השדחה הדיפרה