Bluetooth Headset BH 607 - התרת חיבור לשני התקנים

background image

סופיא וא תורדגה יוקינ

תירובידהמ תורדגהה לכ תא תוקנל ידכ

תרזעב תרדגהש תורדגה תוברל(

,'Nokia לש רזיבא תרדגה' םושייה

שקמ לע ץחלו תירובידה תא הבכ

םויס/הנעמה שקמ לעו יוביכ/הלעפהה

תירובידה .תוינש 8-כ ךשמל תינמז-וב

ןווחמה תוירונו םיימעפ תפצפצמ

.ןיגוריסל תובהבהמ הקוריהו המודאה

תסנכנ תירובידה ,תורדגהה יוקינ רחאל

.המאתה בצמל

הקיספמ איה םא תירובידה סופיאל

תא רבח ,הנועט איהש ףא ,דקפתל

תכשוממ הציחל תעב ןעטמל תירובידה

.הלעפהה שקמ לע

תויעב ןורתפ

תירובידה תא רבחל ךתורשפאב ןיא םא

,הנועט תירובידה יכ אדו ,םאות ןקתהל