Bluetooth Headset BH 607 - ניהול שתי שיחות

background image

תוחיש יתש לוהינ

,ליבקמב תוחיש יתש להנל ידכ

ךומתל בייח ךתושרבש דיינה ןקתהה

Bluetooth Hands-Free Profile-ב

תבייח הניתממה החישה תנוכתו 1.5

'הניתממ החיש' .ןקתהב תלעפומ תויהל

רשאכ הנימז איהו תשר תוריש איה

.דבלב דחא ןקתהל תרבוחמ תירובידה

החישה םויסלו הניתממ החישל הנעמל

.םויס/הנעמה שקמ לע ץחל ,הליעפה

תרבעהלו הניתממ החישל הנעמל

לע ץחל ,הנתמהל הליעפה החישה

.תוינש יתשכ ךשמב םויס/הנעמה שקמ

תכיפהלו הליעפה החישה םויסל

לע ץחל ,הליעפל הנתמהב החישה

.םויס/הנעמה שקמ

החישל הליעפה החישה ןיב רבעמל

םויס/הנעמה שקמ לע ץחל ,הנתמהב

.תוינש יתשכ ךשמב