Bluetooth Headset BH 607 - Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-607

background image

Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon
BH-607

Uitgave 2.

1

10

11

1

3

2

8

7

6

9

4

5

background image

12

14

13

background image

NEDERLANDS

CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat
het product BH-607 in overeenstemming is
met de essentiële eisen en andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een
exemplaar van de conformiteitsverklaring
kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009-2010 Nokia. Alle rechten
voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het
Nokia Original Accessories-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Nokia Corporation.
Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia
Corporation. Namen van andere producten
en bedrijven kunnen handelsmerken of
handelsnamen van de respectievelijke
eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of
opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud
van dit document in enige vorm zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming

van Nokia is verboden. Nokia voert een
beleid dat gericht is op voortdurende
ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht
voor zonder voorafgaande kennisgeving
wijzigingen en verbeteringen aan te brengen
in de producten die in dit document
worden beschreven.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Voor zover maximaal toegestaan op grond
van het toepasselijke recht, zal Nokia of
een van haar licentiehouders onder geen
omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig
verlies van gegevens of inkomsten of voor
enige bijzondere, incidentele of indirecte
schade of gevolgschade van welke
oorzaak dan ook.
De inhoud van dit document wordt zonder
enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij
vereist krachtens het toepasselijke recht,
wordt geen enkele garantie gegeven
betreffende de nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid of inhoud van dit
document, hetzij uitdrukkelijk hetzij
impliciet, daaronder mede begrepen maar
niet beperkt tot impliciete garanties
betreffende de verkoopbaarheid en de

background image

NEDERLANDS

geschiktheid voor een bepaald doel.
Nokia behoudt zich te allen tijde het recht
voor zonder voorafgaande kennisgeving dit
document te wijzigen of te herroepen.
De beschikbaarheid van bepaalde producten
kan per regio verschillen. Raadpleeg uw

Nokia-leverancier voor meer informatie.
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen,
technologie of software die onderhevig zijn
aan wet- en regelgeving betreffende export
van de VS en andere landen. Ontwijking in
strijd met de wetgeving is verboden.