Bluetooth Headset BH 607 - Nokia Bluetooth-headset BH-607

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-607

2.0 utgave

10

11

1

3

2

8

7

6

9

4

5

background image

12

14

13

background image

NORSK

ERKLÆRING OM SAMSVAR
NOKIA CORPORATION erklærer herved at
dette BH-607-produktet er i samsvar med
de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF. Du finner
en kopi av Erklæring om samsvar på
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009-2010 Nokia. Med enerett.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia
Original Accessories-logoen er varemerker
eller registrerte varemerker som tilhører
Nokia Corporation. Nokia tune er et
varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia
Corporation. Andre produkt- eller firmanavn
som nevnes her, kan være varemerker eller
produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller
lagring av deler av eller hele innholdet i
dette dokumentet i enhver form, uten på
forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra
Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt
målsetting om kontinuerlig utvikling.
Vi forbeholder oss derfor retten til uten

varsel å endre og forbedre alle produktene
som er omtalt i dette dokumentet.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere
skal under noen omstendigheter, og uansett
årsak være ansvarlige for verken direkte,
eller indirekte tap av data, eller tapte
inntekter, eller hvilket som helst annet tap,
herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende,
konsekvens- eller indirekte tap, så langt
dette tillates av gjeldende lovgivning.
Innholdet i dette dokumentet leveres
“som det er”. Unntatt som påkrevet etter
gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag,
verken eksplisitt eller implisitt, inkludert,
men ikke begrenset til, de implisitte
garantiene for salgbarhet, egnethet for
bestemte formål, hva angår nøyaktigheten,
påliteligheten eller innholdet i dette
dokumentet. Nokia forbeholder seg retten
til å revidere dette dokumentet eller trekke
det tilbake, når som helst og uten varsel.
Tilgjengeligheten til enkelte produkter kan
variere fra område til område. Forhør deg hos
nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker
mer informasjon. Denne enheten kan

background image

NORSK

inneholde varer, teknologi eller programvare
som er underlagt eksportlover og -forskrifter

fra USA og andre land. Det er ulovlig
å fravike slik lovgivning.